Hulp nodig?

Vind je antwoorden HIER of stel een vraag

Snelle verzending!

Binnen 3 dagen je product binnen!

Gemakkelijk betalen!

D.m.v. het Ideal betaal systeem!

Veilig afrekenen!

En zo hoort dat!

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMERHomepage Hennatuurlijk

Bedrijfsnaam: Hennatuurlijk
Eigenaar: Marcelia Surink
Vestigingsadres: Broederenstraat 1
Vestigingsplaats: 7411LA Deventer
KvK-nummer: 57740054
E-mailadres: contact@hennatuurlijk.nl
BTW Identificatienummer: NL096677351B01

 

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Hennatuurlijk. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties die via de webshop op www.hennatuurlijk.nl plaatsvinden. Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via contact@hennatuurlijk.nl.

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Op alle handelingen die door Hennatuurlijk aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van Hennatuurlijk.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor alle bezoekers van hennatuurlijk.nl zichtbaar en te vinden onderaan de website.

1.3 De Algemene Voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper indien er een bestelling plaatsvindt.

1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling.

1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.6 Hennatuurlijk is niet aansprakelijk voor de beschadigingen, of verlies van de producten die worden verzonden door Post NL.

 

Artikel 2: Prijzen

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief  21% BTW en exclusief verzendkosten (indien anders aangegeven).

2.2 Hennatuurlijk is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Hennatuurlijk worden aangepast.

2.3 Vóór het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door Hennatuurlijk gecommuniceerd via de website. Daarna ontvangt de koper per email een orderbevestiging van Hennatuurlijk.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke aanbieding die op de website hennatuurlijk.nl staat en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hennatuurlijk en de consument.

3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Hennatuurlijk en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geaccepteerd.

3.3 Hennatuurlijk behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (iDEAL). Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Op hennatuurlijk.nl is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging.

 

Artikel 5 Verzendkosten

5.1 De verzendkosten bedragen € 3,75 per bestelling, mits anders aangegeven.

 

Artikel 6 Beëindigen

6.1 Bestellingen kunnen binnen 12 uur, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.

6.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

6.3 Indien een koper niet binnen 12 uur de bestelling annuleert, is de koper betaling plichtig.

 

Artikel 7 Levering

7.1 Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden.

7.2 Als artikelen een langere levertijd dan 3 werkdagen hebben, zal de koper via email hiervan op de hoogte gesteld worden.

7.3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail of via de website hennatuurlijk.nl medegedeeld worden.

7.4 Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

7.5 Onder werkdagen verstaat verkoper maandag tot met vrijdag. Zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn geen werkdagen.

7.6 Hennatuurlijk draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.7 Hennatuurlijk is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

7.9 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

7.10 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Hennatuurlijk.

 

Artikel 8: Ontbinding

8.1 Op basis van de wet is Hennatuurlijk gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.

8.2 De koper heeft het recht om de geleverde producten van Hennatuurlijk zonder opgave van reden terug te sturen binnen een termijn van één werkdag, beginnend op de dag van aflevering, indien er niet binnen deze termijn de producten worden geretourneerd, dan is de koop een feit.

8.3 De koper is er toe verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van één werkdag na aflevering, melding hiervan te doen bij Hennatuurlijk via contact@hennatuurlijk.nl met vermelding van het bestelnummer.

 

Artikel 9: Annulering van de bestelling

9.1 Elke bestelling kan zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden binnen 12 uur nadat de koper een bestelling heeft gedaan, worden geannuleerd.

9.2 Echter dient de koper Hennatuurlijk op de hoogte te brengen van de annulering door een email te sturen naar contact@hennatuurlijk.nl.

9.3 Nadat Hennatuurlijk een bevestiging heeft verstuurd naar de koper is de annulering overeengekomen.

9.4 Mocht de koper de betaling reeds hebben voldaan dan zal Hennatuurlijk

binnen 30 werkdagen het volledige bedrag crediteren.

 

Artikel 10: Afkoelingsperiode

10.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen één werkdag na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Hennatuurlijk. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 30 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien: * artikelen geopend of gebroken cq. beschadigd zijn. * de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; * er sprake is van vermissing van de originele verpakking/etiketten. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren en dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Hennatuurlijk gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurd. Niet franco en rembourszendingen worden door Hennatuurlijk nimmer geaccepteerd.

10.2 Hennatuurlijk behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Hennatuurlijk of de leverancier van het product) is beschadigd.

10.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hennatuurlijk schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, of is gebruikt door de klant, zal Hennatuurlijk de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Hennatuurlijk heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 11: Garantie

11.1 Hennatuurlijk staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via contact@hennatuurlijk.nl.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Hennatuurlijk is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan €1.000 in totaal. Hennatuurlijk is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein hennatuurlijk.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

 

Artikel 13: Niet-toerekenbare tekortkomingen

13.1 Hennatuurlijk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hennatuurlijk alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13.2 Hennatuurlijk heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

13.3 Hennatuurlijk is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hennatuurlijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13.4 Hennatuurlijk behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.5 Hennatuurlijk heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakomingblijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 14: Gedeeltelijke ongeldigheid

14.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Hennatuurlijk en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

14.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

 

Artikel 15: Klachten en vragen

15.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Hennatuurlijk, via e-mail: contact@hennatuurlijk.nl.

15.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen 72 uur behandeld.

15.3 Klachten worden doorgaans binnen 3 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

 

Artikel 16: Privacy

16.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Hennatuurlijk gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Binnen 3 stappen de haarverf die bij jou past?

Kies eerst je haarkleur!

Start NU